IdŸ do treœci

Menu g³ówne:

Kopsicer


Bildergalerie bis 1999

Fotos bis 1999

Zdjecia ze zbiorow / Bilder aus der Sammlung bis 1999Ich lade Sie herzlichst zu meiner Bildergalerie ein, alle Bilder sind aus meiner Sammlung, Bilder veröffentlichen verboten, wer das trotzdem möchte, bitte zuerst den Administrator der Webseite fragen.
Wer Bilder hat die er in der Galerie veröffentlichen möchte, dann bitte mir zuschicken. Ich bitte alle nach guten Bilder zu suchen um die Galerie von unserem schönen Dorf zu vergrößern.
Wer Bilder findet und wünscht sich dass sie aus der Galerie entfernt werden sollen dann bitte bei Administrator melden.


Serdecznie zapraszam do mojej Galerii ze zdj
êciami "Ma³ej Ojczyzny" wszystkie lub prawie wszystkie zdjêcia pochodz¹ z moich zbiorów. Wszelka publikacja zabroniona, kto chce materia³y wykorzystaæ to tylko proszê za zgod¹ Administratora strony.
Kto jest w posiadaniu ciekawych zdj
êc i chcia³by je umieœciæ w galerii, to proszê przysaæ. Proszê wszystkich zainteresowanych o powiêkszanie Galerii z naszych rodzinnych stron.
Kto siebie na jakimkolwiek zdj
êciu znajdzie lub je¿eli jakieœ zdjêcie znajdzie które go ura¿a i ma zostaæ usuniête to proszê zameldowaæ u administratora strony.

1984

1985

1992

1993

Homepage | Hobby | Fotos bis 1999 | Fotos ab 2000 | Historia | Mapa witryny


Powrót do treœci | Wróæ do menu g³ównego